mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Gałuszka 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Anita Gałuszka

Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia

adiunkt


Tel. +48 32 3599 766
E-mail: --
Pokój: 330
Terminy dyżurów:
wtorek godz. 9.30-10.30
czwartek godz. 15.00-16.00
Istnieje możliwość mailowego umówienia się na konsultacje w innym, niż podane wyżej, terminie.

Szanowni Państwo Studenci III roku psychologii studia stacjonarne
W celu uzyskania wpisu zaliczenia przedmiotu Wybrane metody diagnozy psychologicznej oraz dokonania ewaluacji zajęć zapraszam Państwa we wtorek 16.01.18r. o godz. 12.00 do przewiązki (drugie piętro) lub w czwartek 18.01.18r. o godz. 9.30 do sali 104 bądź na dyżury.

Szanowni Seminarzyści Studenci V roku psychologii (studia stacjonarne),
seminarium magisterskie w roku akad. 2017/18 odbywać się będzie w każdy wtorek w godz. 13.30-15.45

SZANOWNI PAŃSTWO STUDENCI III R. PSYCHOLOGII (studia stacjonarne)
Zblokowane zajęcia z wybranych metod diagnozy psychologicznej (Wechsler) odbędą się w następujących terminach i miejscach:
poniedziałek w godz. 9.45-15.00 w sali 205;
13.11.2017
20.11.2017
27.11.2017
piątek w godz. 8.00-13.00 w sali 104;
17.11.2017
24.11.2017
Proszę aby KAŻDY wybrał JEDEN dogodny dla siebie termin spośród podanych wyżej.
21.jpg

Zainteresowania naukowe autorki mieszczą się w obszarze psychologii zdrowia i choroby, psychologii jakości życia, promocji zdrowia, psychosomatyki, somatopsychologii, psychoonkologii, relacji lekarz-pacjent

Prowadzone przez autorkę zajęcia dydaktyczne to: wybrane metody diagnozy psychologicznej, psychologia chorego somatycznie, somatopsychologia, psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta, seminarium magisterskie

Publikacje:

Wybrane publikacje:

Monografia:
Gałuszka A. (2005): Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne. Wyd. UŚ, Katowice.

Książki pod redakcją:
Kleszcz-Szczyrba, R., Gałuszka, A., (red.), (2016). Utrata i żałoba- teoria i praktyka. Katowice: Wyd. UŚ. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-838-5.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w publikacjach zwartych:
Gałuszka, A. (2016) Blisko, coraz bliżej… Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. W: Renata Kleszcz-Szczyrba i Anita Gałuszka (red.), Utrata i żałoba- teoria i praktyka. (ss. 11-20), Katowice: Wyd. UŚ, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-838-5.

Gałuszka, A., Nierychlewska, M. (2016), Satysfakcja z życia i poczucie osamotnienia osób w wieku senioralnym w kontekście wykluczenia społecznego Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA 20 (1), s.201-214, ISSN 1898-0171

Chudzicka-Czupała, A., Gałuszka, A. (2016), Wykluczenie społeczne osób chorych i niepełnosprawnych – aspekty etyczne. Koszty psychologiczne stygmatyzacji. Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA 20 (1), s.47-58, ISSN 1898-0171

Gałuszka, A., Wala, D. (2015). Samotność i satysfakcja z życia kobiet w wieku senioralnym Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA 17 (2), s.181-193, ISSN 1898-0171.

Gałuszka, A. (2014). Rola cyberprzestrzeni w uldze i cierpieniu współczesnego człowieka [w] Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik (red) Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów, (Cz. III, ss. 221-233), Kraków, Wyd. „Impuls”. ISBN 978-83-7850-734-5

Gałuszka, A., Gałuszka, A. (2014). Graphical models of psychosocial factors in chronic somatic diseases Procedia Computer Science, Vol. 35, (1092-1101), Elsevier ISSN 1877-0509.

Gałuszka, A., Diec, A, (2014). Seniorzy wobec wyzwań współczesności. Rozumienie zdrowia - perspektywa osobista i zawodowa, [w] Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit (red) Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości, (r. 3.12, ss. 160-179), Kielce, Wyd. AR-TOP, ISBN 978-83-63179-20-5.

Gałuszka, A., Adam Gałuszka (2014). Graphs, Trees and Forests as Models of Psychosocial Factors, 25th Nordic Conference in Mathematical statistics, Turku University, Finland, June 2-6 2014, book of abstracts

Górnik-Durose, M., Sikora, T., Mateusiak, J., Jach, Ł., Gałuszka, A., Wojtyna, E., Stawiarska, P., Pasztak-Opiłka, A., Gwozdecka-Wolniaszek, E., (2013), O wątkach zaniechanych i niedomkniętych oraz etycznych uwikłaniach i implikacjach, [w] Małgorzata, Górnik-Durose, (red) Kultura współczesna a zdrowie, (ss. 217-232), Sopot, GWP, ISBN 978-83-7-489-522-4.

Pasztak-Opiłka, A., Gałuszka, A., Górnik-Durose, M. (2013). O człowieku chorym we współczesnym świecie, [w] Małgorzata, Górnik-Durose, (red) Kultura współczesna a zdrowie, (r. 4, ss. 105-136), Sopot, GWP, ISBN 978-83-7-489-522-4.

Gałuszka, A. (2013). Akceptacja choroby przewlekłej i poziom dystresu pacjentów leczących się ambulatoryjnie, Chowanna, tom 1(40), ss. 159-177, PL ISSN 0137-706X, Nr indeksu 330566.

Gałuszka, A .(2013). Personality and social resources in case of serious somatic disease. Psychology and Health, Vol.28, Suppl.1, 217.

Gałuszka A (2010). Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego fizycznie W H. Skłodowski (Red). Człowiek w kryzysie- psychospołeczne aspekty kryzysu. T.XI, Zeszyt 1, (s. 109-122), Łódź, Wyd. SWSPiZ, ISSN 1733-2486.

Gałuszka A.(2009). Stress and Coping with Somatic Diseases In K. Janowski, S. Steuden (Ed.). Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Vol.1, (s. 101-107), Lublin, CPPP Scientific Press. ISBN 978-83-62493-00-5.

Gałuszka A., Gałuszka Adam (2009): Graph Analysis of Psychosocial Factors Correlations of Patients with Hypertension and Neoplasm in Upper Silesia, Poland. In Rudas I., Demiralp M., Mastorakis N. (Ed): Simulation, Modelling and Optimization. Mathematics and Computers in Science and Engineering. Series of Reference Books and Testbooks, Hungary, WSEAS Press, 375-380.ISBN 978-960-474-113-7

Gałuszka A., Gałuszka Adam (2008): Undirected and Directed Graph Model of Coping with Somatic Disease. In L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. Zurada (Ed): Computational Intelligence: Methods and Applications. Academic Publishing House Exit, Polish Neural Network Society, Academy of Humanities and Economics in Lodz, IEEE Computational Intelligence Society Poland Chapter.,Warsaw, 483-492

Gałuszka A. (2008): Wybrane programy promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Auxilium Sociale Novum 1-2, Katowice-Warszawa,189-199.

Gałuszka A. (2006): Cognitive-Affective Correlates of Meaningfulness in Life in Chronic Somatic Disease. Polish Psychological Bulletin, Vol. 37, (2), 111-119.

Gałuszka A. (2005): Ocena sprawności percepcyjnej i aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym, (w:) Dołęga Z. (red): Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wyd. UŚ, Katowice, 68 – 89

Gałuszka A., Gałuszka Adam (2005): Graph Representation of Psychosocial Factors in Chronic Somatic Diseases. [in] Application of Mathematics in Biology and Medicine. Proc. 11th National Conference., Zawoja, 49-54.

Gałuszka A. (2000): Dynamika poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania osób chorych przewlekle. [w] Heszen-Niejodek I. (red): Jak żyć z chorobą a jak ją pokonać. Wyd. UŚ, Katowice, 34-54.

Lukas W., Gałuszka A., Zarychta A. (1999): Aktualne potrzeby edukacji pediatrycznej w specjalności lekarza rodzinnego. [w] Norska-Borówka I., Lukas W. (red): Wybrane problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego. ZP ŚAM, Katowice, 5-24.

Lukas W., Zarychta A. Franek B., Gałuszka A. (1999): Funkcjonowanie rodziny w zdrowiu i chorobie. [w] Norska-Borówka I., Lukas W. (red): Wybrane problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego. ZP ŚAM, Katowice, 25-41.

Gałuszka A. (1997): Lęk, nadzieja i poczucie sensu życia u osób chorych przewlekle. [w] Block B., Otrębski W. (red): Człowiek nieuleczalnie chory. WNS KUL, Lublin, 267-275.


Pliki do pobrania

Pomoc psychologiczna malzenstwu i rodzinie Sylabus AG.docx

Psychologia Zdrowia Praktyki 2018.docx

Baza danych 2017-18.xlsx

Praktyki - Wykaz miejsc praktyk.docx

Wybrane metody diagnozy.docx

Zagadnienia do kolokwium Wybrane metody diagnozy psychologicznej - 2017-18.docx

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii