mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Praktyki 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Praktyki - Sąd Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Praktyki

UWAGA! Od 18.02. 2014 roku praktyki realizowane są zgodnie z nowym regulaminem. W marcu odbywa się spotkanie w sprawie praktyk ze studentami III roku. Termin spotkania podawany jest w Dziale Aktualności.

Porozumienia należy złożyć do podpisu najpóźniej w pierwszym tygodniu lipca!
W sierpniu sekretariaty będą NIECZYNNE!


Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest między innymi: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach realizowanego przez studenta profilu zawodowego/ścieżki specjalizacyjnej); kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie profili zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednego, a w kolejnym roku drugiego profilu wybranego przez studenta. Szczegółowe informacje na temat praktyk i obszarów ich realizacji znaleźć można w pliku w dolnej części strony.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami
Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (marzec). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk
Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk
  • 2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych
  • Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez dyplomowanego psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe
  • Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych
  • Skierowanie na praktyki jest potrzebne TYLKO wówczas, gdy potrzebuje tego dany zakład pracy - podpisywane jest przez opiekuna praktyki.
Obieg dokumentów
1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!
2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.
3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i mgr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.
4. Podpisane przez prodziekana porozumienia student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Prosimy pamiętać, że w sierpniu sekretariaty będą nieczynne, zaś pracownicy zobowiązani są do wybrania wówczas urlopów.

Zaliczanie praktyk
Dokładne miejsce odbywania praktyki należy wpisać w indeksie na str. 82 przed ubieganiem się o wpis.
Praktyka zaliczana jest na ocenę. Zaliczenie praktyki jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu wymaganych terminów oraz po oddaniu przez studenta dokumentów określonych szczegółowo wyżej w akapicie "Dokumentacja praktyk". Aby uzyskać wpis należy przekazać opiekunowi:
1. porozumienie (musi być podpisane w dwóch egz. przed rozpoczęciem praktyki; do pobrania niżej);
2. raport ogólny (musi być podpisany przez osobę z dyplomem psychologa; do pobrania niżej);
3. raport szczegółowy (wymogi określone są na str. 2 w pliku niżej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK.pdf);
4. esej (wymogi określone są na str. 2 w pliku niżej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK.pdf).
Informacje dla studentów ubiegających się o zwolnienie z praktyk zamieszczone są w REGULAMINIE PRAKTYK STUDENCKICH.

Koordynator i opiekunowie
Koordynatorem Wydziałowym ds. Praktyk Psychologicznych jest: dr Joanna Mateusiak. Opiekunowie praktyk wymienieni są w pliku poniżej.

Więcej informacji
Przydatny link, pod którym można znaleźć uregulowania prawne związane z odbywaniem obowiązkowych praktyk zawodowych przez studentów Uniwersytetu Śląskiego: http://student.us.edu.pl/node/6002

02.10.2016

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.pdf

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRAKTYK.pdf

Raport ogólny z przebiegu praktyki.pdf

Ankieta satysfakcji z praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA.pdf

Uaktualniony wykaz studentow do realizacji praktyk zawodowych III rok_14-15 i IV rok_15-16.pdf

Informacje dla III roku ze spotkania w dn. 21.01.16 r..pdf

Harmonogram spotkan z opiekunami praktyk_III i IV rok.pdf

LISTA STUDENTOW III rok_PRAKTYKI_2015-2016 i IV 2016-2017_STUDIA NIESTACJONARNE.pdf

Obszary realizacji praktyk w ramach sciezek specjalizacyjnych.pdf

LISTA STUDENTOW_III rok_PRAKTYKI 2015-16 i IV rok 2016-17_STUDIA STACJONARNE.pdf

Psychologia Zdrowia Praktyki 2016.pdf

Zakres działan Placowki Wsparcia Dziennego Swietlicy Opiekunczo-Specjalistycznej w Mikolowie.pdf

TERMINY SPOTKAN W SPRAWIE PRAKTYK DLA STUDENTÓW IV ROKU.pdf

Praktyki zawodowe 2016-17_informacje ze spotkania organizacyjnego.pdf

LISTA STUDENTOW III_rok_PRAKTYKI 2016-17 I IV ROK 2017-18.pdf

Skierowanie_nowy wzór.pdf

Oświadczenie_nowy wzór.pdf

zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyki_ wzór podania.pdf

Porozumienie studia dzienne_wzor obow. od 26.06.2017.pdf

Porozumienie studia wieczorowe_wzor obow. od 26.06.2017.pdf

Wykaz opiekunow praktyk.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii